Servisiramo sve Vaše potrebe
za kvalitetnim osiguranjem.

Tehnologija rada

Kao posrednici u osiguranju poslujemo nezavisno od društava za osiguranje i radimo isključivo u interesu naših klijenata. Sve usluge koje pružamo proističu iz osnovne delatnosti, odnosno usko su vezane za poslove posredovanja u osiguranju. Vrlo je važno napomenuti da su sve naše usluge prema klijentima besplatne (bez ikakve novčane ili bilo kakve druge naknade). Poslovni prihodi koje ostvarujemo, vezani su za provizije i bonuse koje realizujemo kroz zaključene ugovore sa osiguravajućim društvima.

Ovakav oblik našeg poslovanja predstavlja veliko troškovno rasterećenje za naše klijente. Pre svega su to uštede u vremenu potrebnom za poslove osiguranja, kao i troškovi stručnih kadrova. Treba naglasiti da su administrativni poslovi u osiguranju veoma složeni i obimni, odnosno zahtevaju poznavanje velikog broja propisa i osiguravajuće regulative. Više o tome kako funkcionišu posrednici u osiguranju pogledajte ovde.

Naša usluga i tehnologija rada utiče na umanjeno administriranje u poslovima osiguranja, štedeći na taj način klijentu vreme i novac.

Paleta usluga

NB Invest kao posrednik u osiguranju, pruža svojim klijentima visok nivo stručnosti u osiguranju. Ekspertizu iz ove oblasti objedinjuje celokupna paleta usluga.

• Radimo kompletnu analizu i optimizaciju postojećih osiguravajućih pokrića
• Obezbeđujemo našim klijentima najbolje uslove osiguranja i adekvatnu cenu
• Bavimo se savetovanjem u vezi svih vrsta osiguranja, standardnih i nestandardnih
• Kontrolišemo i pratimo skadence postojećih polisa i pripremamo pravovremenu obnovu
• Prilikom obnove osiguranja nastojimo da klijent realizuje ono što mu pripada po polisi
• Pratimo promene na tržištu osiguranja i obaveštavamo klijente, predlažući nova rešenja

Posredovanje u osiguranju

Prikupljanje ponuda od odabranih osiguravajućih društava i pregovaranje oko dobijanja najboljih uslova osiguranja, uz napomenu da klijent donosi konačnu odluku koja osiguravajuća kuća će biti izabrana.

• Priprema podataka i popunjavanje neophodnih upitnika
• Kreiranje zahteva i prikupljanje ponuda od potencijalnih osiguravača
• Analiza i ukazivanje na detalje ponuđenih osiguravajućih pokrića
• Savetovanje prilikom izbora najpovoljnije ponude za osiguranje
• Administracija i kontrola izvršenja ugovorenih osiguranja
• Praćenje dospeća za obnovu osiguranja i naplatu premije
• Priprema različitih vrsta izveštaja i pregleda polisa
• Praćenje promena na tržištu osiguranja

posredovanje

Procena i upravljanje rizikom

Analiza (insurance due diligence) i optimizacija postojećih osiguranja koja za cilj ima uklanjanje suvišnih pokrića i stavljanje pod kontrolu rizika koji nisu obuhvaćeni postojećim polisama.

• Prepoznavnje rizika, odnosno potreba klijenata za osiguranjem
• Analiza rizika koji mogu ugroziti imovinu i imovinska prava osiguranika
• Organizacija izlaska risk tima na lokacije u cilju pregleda i procene rizika
• Analiza ugovorenih osiguravajućih pokrića i pregled polisa osiguranja
• Kreiranje posebnih vrsta osiguranja u skladu sa potrebama klijenta
• Izrada i realizacija dugoročnih planova za osiguranje

rizik

Savetovanje i pomoć u obradi šteta

Učestvovanje u procedurama prijave, procene i likvidacije šteta. Posedujemo iskustvo i znanje u oblasti osiguranja, na osnovu koga možemo stručno i brzo reagovati kod osiguravača da se isplati obaveza po nastaloj šteti.

• Savetodavno učešće u procedurama prijave, procene i likvidacije šteta
• Praćenje kompletnog procesa do isplate odštetnog zahteva klijentu
• Pregled i analiza likvidiranih šteta po vrstama osiguranja

stete
up