Osiguranje ne mora biti skupo.
Skupo je biti neosiguran.

Prednosti za klijente

Prepustite osiguranje stručnom timu

Visok nivo usluga garantuje vam tim licenciranih profesionalaca, koji ima stručno obrazovanje i veliko radno iskustvo na poslovima osiguranja, procene i upravljanja rizikom. Posedujemo autoritet kod osiguravajućih kuća, koji je izgrađen dugogodišnjom saradnjom u svim oblastima osiguranja.

Završite sav posao na jednom mestu

Raspolažemo ponudama svih vodećih osiguravajućih kuća, dok jedan osiguravač raspolaže samo sopstvenim proizvodima. Veliki broj klijenata nam je omogućio da izgradimo solidan portfelj u svim vrstama industrije i na taj način steknemo moć velikog kupca kod svih osiguravača na tržištu.

Jednostavna procedura i komunkacija

Umesto kontakata sa više predstavnika osiguravača, naš klijent uglavnom sarađuje samo sa jednom osobom po pitanju svih poslova vezanih za osiguranje. NB Invest kao vaš posrednik preuzima na sebe svu problematiku vezanu za osiguranje.

Našim klijentima štedimo vreme i novac

Obezbeđujemo najpovoljnije ponude svojim klijentima štedeći im pri tome vreme i novac, kao i potrebnu radnu snagu za obavljanje poslova osiguranja. Cena osiguranja koju naš klijent plaća osiguravaču ne može biti veća od one koju bi mu osiguravač direktno ponudio.

Fokus nam je na zaštiti Vaših interesa

Naša aktivnost je fokusirana prvenstveno na zaštitu interesa klijenata, smanjenje troškova osiguranja i upravljanje rizikom tj. stavljanje pod kontrolu onih opasnosti koje bi mogle da izazovu negativan finansijski uticaj i ugroze poslovanje klijenta.

Konačna odluka je uvek na klijentu

Svaki naš klijent samostalno donosi konačnu odluku o izboru osiguravača i željenih pokrića, u skladu sa svojim potrebama i poslovnom politikom. Naša stručna preporuka nije obavezujuća, a kao i sve ostale posredničke usluge za klijenta je bez naknade.

Preuzimanje dokumentacije

Informacije za ugovarača osiguranja

Prema važećim propisima i poslovnoj praksi, a u skladu sa odredbama člana 111. Zakona o osiguranju ("Službeni glasnik RS" broj 139/2014), u nastavku možete preuzeti dokument Informacije za ugovarača osiguranja. On sadrži podatke iz registra nadležnih organa kod kojih je NB Invest upisan, spisak akcionarskih društava za osiguranje sa kojima je sklopljen ugovor, povezanost sa navedenim privrednim subjektima i način podnošenja prigovora korisnika usluga osiguranja.

Obrada podataka o ličnosti

Saglasno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS" broj 87/2018) NB Invest informiše klijente o obradi i korišćenju podataka o ličnosti kod poslova sa fizičkim licima. U nastavku možete preuzeti dokument Obrada podataka o ličnosti koji definiše na koji način NB Invest prikuplja, obrađuje i čuva podatke o ličnosti, prava klijenta u vezi sa dobijanjem informacija o prikupljenim podacima o ličnosti i podnošenje prigovora na obradu podataka.

Česta pitanja

1. Na koji način posrednik pruža uslugu bez nakanade za klijenta?

Prema važećim propisima i poslovnoj praksi, brokerska industrija tretira se kao kanal prodaje osiguranja koji ne sme biti teret osiguraniku, pa brokeri u skladu s tim svoju proviziju naplaćuju od osiguravajućeg društva koje izda polisu. Provizija brokera je uračunata u ukupnu premiju osiguranja u okviru režijskog dodatka. Prema propisima NBS, ovaj trošak osiguravajuće društvo u svakom slučaju mora da obračuna, pa stoga on ni na koji način ne utiče na uvećanje premije.

3. Da li se neka osiguravajuća društva favorizuju?

Kako bi bila obezbeđena kvalitetna usluga i široka ponuda, ostvarujemo odličnu saradnju sa svim značajnim osiguravajućim društvima na domaćem tržištu.

5. Da li posrednik poseduje polisu osiguranja?

Polisa osiguranja profesionalne odgovornosti koju posedujemo, dodatno štiti naše klijente od potencijalne štete koja bi mogla nastati usled naše profesionalne greške, nesavesnog ili nestručnog postupka, odnosno propusta prilikom obavljanja posredovanja u osiguranju

2. Da li postoji sukob interesa kod posrednika u osiguranju?

Iako deluje da se brokeri osiguranja nalaze u sukobu interesa pošto njihov prihod zavisi od visine ugovorene premije, cilj svakog ozbiljnog brokera je maksimalno zadovoljenje interesa klijenta i postizanje što povoljnije cene osiguranja uz optimalno ugovoren obim pokrića. Ovakav koncept zahteva visok kvalitet usluge i nameće pronalaženje najboljih rešenja za potrebe naših klijenata.

4. Kako se koriste poverljivi podaci o klijentima?

NB Invest može isključivo na anonimnoj osnovi da prezentuje podatke svojih klijenata i to u svrhu analize podataka. Analize podataka se vrše radi preciznije procene rizika, donošenja odluka u vezi sa programima osiguranja i smanjenjem mogućnosti za nastanak štetnog događaja.

up