Ne dozvolite da rizik upravlja.
Stavite ga pod kontrolu.

Prirodni rizici

Prirodni rizici kao što su zemljotresi, oluje, poplave mogu da imaju izuzetno desktruktivan uticaj na poslovanje. Iako su ove vrste rizika nepredvidive i nezavisne od volje klijenata, sa istima se uspešno može upravljati. Kroz kombinaciju inovativnog pristupa analizi i upravljanju rizicima, obezbeđujemo Vam optimalan nivo kontrole izloženosti imovinskih interesa prirodnim rizicima.

Možemo Vam pružiti profesionalnu asistenciju prilikom ugovaranja sledećih programa osiguranja:

• OSIGURANJE OD POŽARA I DOPUNSKIH RIZIKA (EKSPLOZIJE, UDARA GROMA, OLUJE)
• OSIGURANJE OD POPLAVE, BUJICE I VISOKE VODE
• OSIGURANJE OD IZLIVA VODE IZ INSTALACIJA
• OSIGURANJE OD ZEMLJOTRESA

Rizici u privredi i industriji

Ugovaranjem polisa za osiguranje imovine obezbedićete mogućnost zaštite od različitih opasnosti kojima mogu biti izložene Vaše poslovne prostorije, fabrike, nameštaj, zalihe, mašine i sva ostala oprema. Adekvatnim odabirom odgovarajućeg i efikasnog osiguravajućeg pokrića, možete obezbediti nesmetano odvijanje poslovnih aktivnosti i finansijsku sigurnost za Vašu kompaniju.

Možemo Vam pružiti profesionalnu asistenciju prilikom ugovaranja sledećih programa osiguranja:

• OSIGURANJE MAŠINA OD LOMA
• OSIGURANJE OD PROVALNE KRAĐE I RAZBOJNIŠTVA
• OSIGURANJE FINANSIJSKIH GUBITAKA USLED PREKIDA RADA
• OSIGURANJE ZAPOSLENIH OD POSLEDICA NEZGODE
• OSIGURANJE RAČUNARA I POKRETNE TEHNIKE
• OSIGURANJE OBJEKATA U IZGRADNJI I MONTAŽI
• OSIGURANJE OPREME U MONTAŽI
• OSIGURANJE STAKLA OD LOMA

Profesionalna i opšta odgovornost

Bez obzira kojem privrednom segmentu pripada, svako pravno lice bi trebalo da razmotri ugovaranje polise osiguranja odgovornosti prema trećim licima, koja obezbeđuje pomoć u momentima kada se kompanija utvrdi zakonski odgovornom za nastanak štenih slučajeva prouzrokovanih opštim poslovnim aktivnostima kompanije.
Pokriće profesionalne odgovornosti predstavlja "odgovornost za pružene proizvode/servis" uslužnog sektora privrede. Ugovaranje ovog osiguranja može da pruži potrebnu zaštitu kompaniji za slučaj nastanka greške ili propusta tokom pružanja ugovorenih usluga.

Možemo Vam pružiti profesionalnu asistenciju prilikom ugovaranja sledećih programa osiguranja:

• OSIGURANJE OD OPŠTE ODGOVORNOSTI IZ DELATNOSTI
• OSIGURANJE ODGOVORNOSTI POSLODAVCA PREMA ZAPOSLENIMA
• OSIGURANJE ODGOVORNOSTI ZA PROIZVODE SA NEDOSTATKOM
• OSIGURANJE PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI

Poljoprivreda i agrobiznis

Najveći problem sa kojim se susreće individualni proizvođač je nedovoljna informisanost o proizvodima i načinu ugovaranja, nedostatak finansijskih sredstava, problematična naplata štete na usevima i plodovima, problemi sa realnom procenom oštećenja i relativno visoka premija osiguranja. Vezivanje za posrednike u osiguranju, koji zbog obima posla mogu ostvariti benefite iz saradnje sa osiguravačima, prestavlja veliku šansu za manje proizvođače da po znatno povoljnijim uslovima ugovore osiguranje svojih useva i stoke.

Možemo Vam pružiti profesionalnu asistenciju prilikom ugovaranja sledećih programa osiguranja:

• OSIGURANJE USEVA I PLODOVA
• OSIGURANJE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE
• OSIGURANJE POSTROJENJA ZA PRERADU I PROIZVODNJU
• OSIGURANJE ŽIVOTINJA I STOČNE FARME

Motorna vozila i flote

Svaka kompanija ulaže veliki deo sredstava u motorna vozila kao najrasprostranjeniji vid transporta. Rizik tokom vožnje je sve veći i neizbežan čak i za najsavesnije i odgovorne vozače, ma koliko truda i pažnje uložili ne možete uvek da predvidite loše vremenske uslove, stanje na putu ili da na vreme izbegnete nepažnju drugih vozača, odnosno nečiju lošu nameru kao što je krađa vozila. Posebno iskustvo smo stekli u ugovaranju osiguranja za velike flote vozila. Dobra pregovaračka pozicija i specifična znanja koja posedujemo u vezi sa osiguranjem različitih vrsta vozila omogućavaju nam da obezbedimo najbolje uslove osiguranja za naše klijente.

Možemo Vam pružiti profesionalnu asistenciju prilikom ugovaranja sledećih programa osiguranja:

• KASKO OSIGURANJE VOZILA
• OBAVEZNO OSIGURANJE AUTOODGOVORNOSTI
• OSIGURANJE POMOĆI NA PUTU
• OSIGURANJE PUTNIKA

Transport i logistika

Mogućnost nastanka određene štete na robi tokom njenog transporta sa promenama u načinu savremenog života i poslovanja je u stalnom porastu. Dugačke distance domaćih i međunarodnih putovanja, premeštanje i slaganje tereta, prirodne nepogode i sl. su samo neki od aspekata koje je potrebno detaljno razmotriti prilikom ugovaranja posla. Ugovaranjem polise osiguranja robe u prevozu možete pokriti gubitak i oštećenje robe do koga dođe tokom prevoza usled saobraćajne nesreće prevoznog sredstva, elementarne nepogode, požara ili eksplozije, nedopremanja celih paketa, krađe i dr.

Možemo Vam pružiti profesionalnu asistenciju prilikom ugovaranja sledećih programa osiguranja:

• OSIGURANJE ROBE U TRANSPORTU – CARGO
• OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI VOZAČA
• OSIGURANJE LETELICA I PLOVNIH OBJEKATA

Osiguranje lica

Bez obzira da li je Vaša kompanija lokalnog ili multinacionalnog karaktera briga o zaposlenima (kao najvrednijem elementu svake kompanije) predstavlja jedan od osnovnih postulata poslovanja. Kreiranje i implementacija odgovarajućih programa zdravstvene zaštite povećava stepen motivacije, unapredjuje produktivnost i efikasnost zaposlenih. Zbog toga smo veoma aktivni na promociji i ugovaranju dobrovljnog zdravstvenog osiguranja za naše korporativne klijente i kreiranju optimalnih programa za rukovodstvo i zaposlene.

Možemo Vam pružiti profesionalnu asistenciju prilikom ugovaranja sledećih programa osiguranja:

• INDIVIDUALNO OSIGURANJE LICA OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUČAJA
• DOBROVOLJNA ZDRAVSTVENA OSIGURANJA
• MEŠOVITO ŽIVOTNO OSIGURANJE
• RIZIKO OSIGURANJE ZA SLUČAJ SMRTI
• STIPENDIJSKA OSIGURANJA

up